Δημοπρασία
Εικονίδιο Αγαπημένα ενεργοποιήθηκε Εικονίδιο Αγαπημένα απενεργοποιήθηκε

14 Panorama Drive, Saldanha, Western Cape, South Africa

  • Δημοπρασία
  • Ακίνητο 7
  • Νότιος Αφρική
  • Τεμάχιο/Γη
  • Οικιστικό

Υψηλότερη Προσφορά R150 000 (ΥΕΠ)

Περίληψη Ακινήτου

  • This sale is Subject to Confirmation by the parties involved.
  • ERF 4794 Saldanha
  • Erf extent 869 m2
  • Rates Approximately R800

Επικοινωνήστε μαζί μας

Michael Swart
Michael Swart
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Michael Swart
Michael Swart
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.

Λήψεις Αρχείων

Περιγραφή ακινήτου

Breathtaking Ocean Views Await You!

Welcome to an incredible opportunity to own a piece of paradise!

This vacant property of 869m2 offers stunning panoramic views of Saldanha Bay, making it an indisputable investment.

What makes it special:

1. Unobstructed Ocean Views: Enjoy breathtaking panoramic views of Saldanha Bay and the surrounding areas. The property's elevated position provides an uninterrupted view of the ocean, creating a picturesque setting.

2. Established Neighborhood: The property is well situated in an established neighborhood, ensuring a sense of community and a peaceful living environment.

3. Convenient Location: Proximity to amenities adds to the property's appeal, providing convenience without compromising the tranquility of the area.

4. Coastal Living: Escape the hustle and bustle of city life and embrace the peace and quiet of the West Coast. This plot not only offers views but also the potential for a dream coastal lifestyle.

5. Investment Potential: With a bit of slope, this property offers the advantage of sea views. It presents an excellent investment opportunity, whether for building a dream home or as part of your property portfolio.

Additional Information:
• No building time limit allows flexibility for your plans.
• Complemented by approved building plans, streamlining the construction process.

Stands in this area are selling quickly, and this property is not to be missed. Be the first to view and secure this prime piece of real estate. Whether you're looking for a permanent residence or a vacation home, this plot provides the ideal canvas for your dream home.

A 10% deposit and 5% auctioneers fee (plus VAT on fee) is due and payable by the highest bidder once bidding has closed. 

ΦΠΑ

Παρακαλώ ανατρέξτε στα Νομικά Έγγραφα

Βοηθητικοί σύνδεσμοι

*Όροι & Προϋποθέσεις

Καμία πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που περιέχεται σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες πωλήσεων ή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ. μήνυμα, επιστολή, αναφορά, διαφημιστικό που έχει εκδοθεί από ή εξ ονόματος της BidX1 ή/και του πωλητή σχετικά με το ακίνητο δεν συνιστά αντιπροσώπευση ή προϋπόθεση ή εγγύηση για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή. Οποιαδήποτε πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που δίνεται ή περιέχεται σε τέτοια μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή παρέχονται μόνο για σκοπούς παρουσίασης και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πραγματικά γεγονότα. Οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, ανακρίβεια ή λανθασμένη/ελλιπής περιγραφή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή δεν θα δημιουργεί κανένα δικαίωμα αγωγής, απαίτησης, δικαιώματος ή αποζημίωσης κατά της BidX1 ή/και του πωλητή. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ικανοποιηθούν πραγματοποιώντας τη δική τους ανεξάρτητη δέουσα επιμέλεια, επιθεωρήσεις ή άλλως ως προς την ορθότητα οποιωνδήποτε και όλων των πληροφοριών, δηλώσεων, περιγραφών, ποσότητας ή μετρήσεων που περιέχονται σε τέτοια μέσα πωλήσεων σε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ μην., επιστολή, αναφορά, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδόθηκε από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή.

ημέρες ώρες λεπτά δευτερόλεπτο δευτερόλεπτα Η Δημοπρασία Έκλεισε