Ιδιωτική Σύμβαση
Εικονίδιο Αγαπημένα ενεργοποιήθηκε Εικονίδιο Αγαπημένα απενεργοποιήθηκε

7 Histon House, Cornelscourt, Dublin 18, D18 PY76

Ιδιωτική Σύμβαση
Ireland
Γραφειακός Χώρος
Commercial

Ζητούμενη Τιμή €375,000

Περίληψη Ακινήτου

 • Substantial Prime own door Office space.
 • Built in 2005.
 • Extending to approximately 223 sq. m (2,400 sq. ft.).
 • Open plan dual aspect office space, with dual mezzanine space.
 • 3 designated car spaces plus ample surface car parking.
 • Suit a variety of uses.
 • Centrally located in Cornelscourt, very close to the N11 & M50 along with the bus corridors to Dublin City Centre and surrounding suburbs.
 • Services: telephone lines, eFibre, ESB mains GFCH.
 • Rates are approx. €7,000 per annum Service Charge approx. €3,000 per annum. No vat applies.
 • Prevailing rental rates of €20.00-€25.00 per square foot being achieved in the area.
 • Kitchenette.
 • Male and Female Toilet facilities.
 • Cat 5 Cabling.
 • Meeting Rooms/Mezzaine space.
 • Fire & Security Alarm.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Rory Fenelon
Rory Fenelon
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Joe Kelly
Δικηγόρος του Πωλητή

Επικοινωνήστε μαζί μας

Rory Fenelon
Rory Fenelon
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Joe Kelly
Δικηγόρος του Πωλητή

Λήψεις Αρχείων

Περιγραφή ακινήτου

The property is arranged over first floor to provide a substantial own door prime office space, offering a very contemporary design and layout, appealing to a variety of different uses. With dual aspect and four balconies, the premises is flooded with natural light making it an ideal work space or studio. The premises was built in c. 2005. 

The property benefits from the following specifications: 

 • Open plan dual aspect office space, with dual mezzanine space.
 • 3 designated car spaces plus ample surface car parking.
 • Services: telephone lines, eFibre, ESB mains GFCH
 • Male and Female Toilet facilities.
 • Cat 5 Cabling.
 • Meeting Rooms/Mezzaine space.
 • Fire & Security Alarm.

Total floor area extending to approximately 223 sq. m (2,400 sq. ft.).

All intending purchasers are advised to satisfy themselves as to the accuracy of the measurements provided.

ΦΠΑ

Παρακαλώ ανατρέξτε στα Νομικά Έγγραφα

Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων

B3

Αριθμός αναγνώρισης

800190175

Δείκτης απόδοσης

70.74 kWh/m²/yr


Όλες οι προσφορές

Αριθμός πλειοδότη
Ημερομηνία
Προσφορά
137129
05/10/2021 13:11:59
απορρίφθηκε €225,000

*Όροι & Προϋποθέσεις

Καμία πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που περιέχεται σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες πωλήσεων ή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ. μήνυμα, επιστολή, αναφορά, διαφημιστικό που έχει εκδοθεί από ή εξ ονόματος της BidX1 ή/και του πωλητή σχετικά με το ακίνητο δεν συνιστά αντιπροσώπευση ή προϋπόθεση ή εγγύηση για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή. Οποιαδήποτε πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που δίνεται ή περιέχεται σε τέτοια μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή παρέχονται μόνο για σκοπούς παρουσίασης και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πραγματικά γεγονότα. Οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, ανακρίβεια ή λανθασμένη/ελλιπής περιγραφή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή δεν θα δημιουργεί κανένα δικαίωμα αγωγής, απαίτησης, δικαιώματος ή αποζημίωσης κατά της BidX1 ή/και του πωλητή. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ικανοποιηθούν πραγματοποιώντας τη δική τους ανεξάρτητη δέουσα επιμέλεια, επιθεωρήσεις ή άλλως ως προς την ορθότητα οποιωνδήποτε και όλων των πληροφοριών, δηλώσεων, περιγραφών, ποσότητας ή μετρήσεων που περιέχονται σε τέτοια μέσα πωλήσεων σε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ μην., επιστολή, αναφορά, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδόθηκε από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή.